NASZA OFERTA
 

Je?li nie znale?li?cie Pa?stwo w naszej ofercie produktu spe?niaj?cego Wasze oczekiwania, prze?lijcie nam informacje czego potrzebujecie (np. szukam o?wietlenia dla sklepu odzie?owego, pow. 70m2, o?wietlenie wbudowane w sufit), okre?lcie bud?et jakim Pa?stwo dysponujecie.

Zapraszamy równie? do odwiedzenia naszej siedziby, gdzie "na ?ywo" mo?na obejrze? nasze produkty.


UWAGA!

Zach?camy do sk?adania zamówie? poprzez sklep internetowy sklep.aries.pl!

?yczymy udanych zakupów.


Zapraszamy do wspó?pracy architektów i projektantów wn?trz.


Szanowni Pa?stwo!

Firm? "ARIES" za?o?yli?my w 1986 roku. Obecnie zatrudniamy oko?o 30 pracowników.

Zajmujemy si? produkcj? opraw o?wietleniowych. W naszej ofercie mamy oko?o 200 ró?nych typów lamp o?wietleniowych, których doskona?y efekt o?wietleniowy uzyskujemy dzi?ki zastosowaniu innowacyjnych rozwi?za? i najwy?szej jako?ci materia?ów.

Specjalizujemy si? w o?wietleniu wn?trz obiektów u?yteczno?ci publicznej i iluminacji z zewn?trz równie? obiektów ma?ej architektury. Nasz? mocn? stron? jest do?wiadczenie w produkcji lamp nietypowych wed?ug indywidualnych projektów klientów.

Oprócz oferty produktowej ch?tnie podzielimy si? naszym kilkunastoletnim do?wiadczeniem w projektowaniu o?wietlenia ka?dego wn?trza i iluminacji dowolnego obiektu z zewn?trz. Nasz profesjonalizm budujemy wspó?pracuj?c z o?rodkami akademickimi i biurami projektowymi rozwijaj?c optymalne technologie o?wietleniowe.

Koncepcja skonstruowanych opraw zapewnia oszcz?dno?? energii elektrycznej do 70-80% w stosunku do lamp tradycyjnych..

Prosimy zapami?ta?, ?e zawsze proponujemy ceny konkurencyjne oraz gwarantujemy elastyczne terminy realizacji zamówie?.

Na wszystkie nasze wyroby posiadamy Certyfikaty SEP-BBJ, karty zgodno?ci - uprawniaj?ce do oznaczania naszych wyrobów znakiem bezpiecze?stwa "B" oraz znakiem CE. Obecnie jeste?my w trakcie procedury uzyskania Certyfikatu ISO na nasze wyroby.

Nasz? ofert? doceni?o ju? wielu klientów. Spo?ród wielu realizacji w bankach, muzeach, salonach wystawienniczych, biurach, bibliotekach, uczelniach i sklepach wymieni? warto Bank Staropolski, WBK, Invest Bank, Kredyt Bank, Bank PKO SA, Petro Bank, Biblioteka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Biblioteka Narodowa w Warszawie, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Uniwersytet Polsko-Niemiecki w S?ubicach, port lotniczy w Poznaniu, sie? sklepów i salonów BIG STAR, salony samochodowe OPEL, BMW, HONDA, SEAT, VW, MITSUBISHI, itd.

Mamy nadziej?, ?e jako?? naszego sprz?tu o?wietleniowego, b?dzie odpowiada?a Pa?stwa wymaganiom.

Zapraszamy do wspó?pracy.
Wyrazy uszanowania.

mgr in?. Ryszard Kami?ski